Personuppgiftspolicy

Traveleye värnar om din personliga integritet, och det är av yttersta vikt för oss att du ska känna dig trygg med att de personuppgifter du delar med oss är i säkra händer.  Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, och i denna personuppgiftspolicy vill vi därför på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information samt hur du får tillgång till och uppdaterar dina personuppgifter hos oss.

Vad är en personuppgift och en personuppgiftsansvarig

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, postadress, telefonnummer eller epostadress. En personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Traveleye är ett varumärke som ägs av AW Travel Group AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig på denna webbplats, andra webbplatser som drivs av Traveleye, via kommunikationssystem kopplade till Traveleye, samt i kontakter med Traveleyes personal. AW Travel Group AB Traveleye har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. Traveleye (nedan ”Traveleye”, “vi” eller “oss”) är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder dig för frågor och för att utöva dina rättigheter.

Nödvändig behandling och behandling med stöd av samtycke

Traveleye kommer endast behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt avtal med dig (d.v.s. för att kunna administrera och förmedla din bokning eller säkerställa leverans av ditt köp), för att du gett ditt samtycke, för att följa lagkrav eller för andra berättigade intressen. I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av fullgörande av avtalet eller för att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Traveleye samlar in personuppgifter direkt från dig, genom din användning av våra digitala tjänster, samt från tredje part.

I samband med bokning eller köp

När du bokar en hotellvistelse eller köper någon annan reserelaterad produkt eller tjänst genom Traveleye så samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Detta kan inkludera uppgifter om namn, personnummer, kön och kontaktuppgifter både för den som genomför bokningen eller köpet, och för andra resenärer. I samband med detta lagras också information om köpet såsom order/bokningsnummer, vad som bokades/köptes, när och var bokningen/köpet genomfördes samt betalningsuppgifter. Om du lämnar kommentarer eller önskamål i samband med din bokning så lagras även detta för att kunna administrera de tjänster du beställer genom oss.

 I samband med personlig kontakt

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss till exempel via kundtjänst, via e-post eller formulär, via chatt, på telefon, i samband med event eller tävlingar, eller på andra sätt. I tillägg till dina förfrågningar eller din feedback samlar vi även in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende såsom namn, order/bokningsnummer och kontaktuppgifter. 

Vid användning av våra digitala tjänster

När du använder vår webbplats eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten såsom IP-nummer, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du loggar in på vår webbplats och online-tjänster genom att använda dina användaruppgifter från sociala nätverk såsom Facebook och Google samtycker du även till att dela dina användaruppgifter där med oss. Traveleye använder cookies för att hjälpa oss tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och för att förbättra din kundupplevelse, se vår separata cookiepolicy.

Om du samtycker till marknadsföring eller blir medlem i ett framtida kundlojalitetsprogram

Om du i samband med din bokning, på vår hemsida eller i kontakten med vår kundtjänst har samtyckt till att ta emot marknadsföring och/eller blivit medlem i Traveleyes framtida kundklubb så samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka epostutskick och annan digital marknadsföring till dig. När du interagerar med den digitala marknadsföringen (till exempel öppnar eller klickar i epostutskick eller på digitala annonser) så samlar vi också in uppgifter om dessa interaktioner, och om du lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med andra uppgifter vi har samlat in om dig. Om du väljer att delta i våra kundundersökningar så kan vi även lagra dina svar från dessa.

Från tredje part

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Detsamma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Om du har bokat en hotellvistelse eller köpt en reserelaterad produkt eller tjänst genom Traveleye så kan vi komma att utbyta information om din resa med det eller de företag som kommer leverera den beställda tjänsten.

För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta så kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.

Hantering av personuppgifter

Utöver vad som redan har framgått i föregående avsnitt så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Leverans och administration av beställda tjänster och produkter

Traveleye behandlar dina personuppgifter för förmedling, administration och leverans av dina bokade tjänster och produkter, dvs. för att kunna fullgöra avtalet med dig. I detta ingår bland annat att boka och betala tjänster hos företag, ställa ut resedokument, och administrera ändringar. Administrationen omfattar även användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att innan, under och efter din resa kunna ge dig den service du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi kan använda dina personuppgifter såsom namn och order/bokningsnummer för att identifiera dig och din bokning, och dina kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer för att kunna nå dig med frågor och information. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Kommunikation och information

När du har bokat en resa eller beställt en tjänst genom oss använder vi dina personuppgifter för utskick såsom bokningsbekräftelser, betalningspåminnelser, betalningsbekräftelser, samt information om exempelvis avvikelser och erbjudanden kopplade till resan eller tjänsten. Sådan kommunikation sker till de kontaktuppgifter som har lämnats i samband med bokningen, framförallt e-postadress och telefonnummer.

Marknadsföring och personifiering

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än Traveleye.se. Läs mer i vår cookiepolicy om hur du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter användandet av cookies. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då inte kommer kunna använda all funktionalitet på våra webbplatser.

Om du samtyckt till att ta emot marknadsföring så kan vi även använda dina personuppgifter för att skicka riktad marknadsföring till dig via epost eller i andra digitala kanaler och använda oss av din bokningshistorik, ditt användarmönster och dina preferenser för att anpassa innehållet i marknadsföringen för att ge dig de erbjudanden som vi tror är mest relevanta och intressanta för just dig. Du kan när som helst avböja sådan marknadsföring genom att klicka på den länk för avregistrering som finns i vår epostmarknadsföring eller genom att kontakta våra butiker eller vår kundtjänst.

Utveckling av tjänster, service och verksamhet

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och service, åtgärda brister och förbättra säkerheten genom att exempelvis upptäcka och motverka missbruk av tjänsterna, bedrägeri och andra brott. Denna behandling gör Traveleye med stöd av en intresseavvägning eftersom detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster och att vår service kontinuerligt förbättras. För dessa ändamål använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men det kan även förekomma att vi använder personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. För att förbättra våra tjänster och vår service kan vi även kontakta dig i marknadsundersökningssyfte.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning och reklamation.

Utlämning av personuppgifter

Traveleye är en förmedlare av hotell och reserelaterade tjänster och produkter, och för att kunna administrera och leverera de produkter och tjänster som du bokar eller köper behöver vi dela dina personuppgifter med de företag som tillhandahåller tjänsterna.

Eftersom Traveleye förmedlar till hela världen så finns många av resebolagen som tillhandahåller produkterna (t.ex. hotell, evenemang och tjänsteleverantörer på resmålen) utanför EU/EES-området (EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein). Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till företag i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan. 

För att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet och för att tillhandahålla dig bättre service, erbjudanden och kommunikation så använder vi oss av olika IT-tjänster, IT-system, kommunikationslösningar, kund- och ärendehanteringssystem, analys- och undersökningsverktyg, betallösningar och samarbetspartners som i vissa fall lagrar och behandlar personuppgifter.

Om vi är skyldiga enligt lag, eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med tredjepart. För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.

Länkar till andra webbplatser

Traveleyes webbplats, e-postutskick och andra tjänster kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra företag och organisationer som har egna personuppgiftspolicys. Funktioner på våra webbplatser kan även vara kopplade till sociala medier såsom Facebook eller Google vilka också har egna personuppgiftspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom villkor och personuppgiftspolicy innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations eller ett annat företags webbplats eftersom Traveleye inte ansvarar för hur dessa organisationer behandlar personuppgifter som du lämnar till dem.

Lagring av personuppgifter

Traveleye sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen i enlighet med den här personuppgiftspolicyn.

Om du samtyckt till marknadsföring eller är medlem i Traveleyes framtida kundklubb så sparas dina personuppgifter till dess att du återtar ditt samtycke till marknadsföringen och/eller avslutar ditt medlemskap i kundklubben. Du kan när som helst återta ditt samtycke till marknadsföring genom att klicka på den länk för avregistrering som finns i vår epostmarknadsföring eller genom att kontakta våra butiker eller vår kundtjänst, och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i kundklubben genom att kontakta våra butiker eller vår kundtjänst.

Även om du inte samtyckt till marknadsföring eller är med i Traveleyes kundklubb så sparas de personuppgifter vi samlar in vid en bokning till dess att det har gått tre (3) år sedan din senaste bokning. Detta innebär att om du inte gör några nya bokningar under tre år så kommer dina personuppgifter raderas från vår kunddatabas.

I de fall vi sparar personuppgifter för att följa lagkrav, t.ex. bokföringslagen, så är det de lagstadgade kraven som styr hur länge vi sparar dina uppgifter.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har raderats från ett system där den inte längre behövs, fortfarande kan finnas kvar i ett annat system där den lagras för ett annat ändamål och fortfarande behövs.

Skyddande av dina personuppgifter

Vi är väl införstådda med vikten av att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller radering. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”, utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. 

 Dina rättigheter

Traveleye ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och vi kommer löpande radera personuppgifter när vi inte har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska kompletteras, rättas och i vissa fall raderas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål samt rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Du har även rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Traveleye om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att Traveleye behandlar dina personuppgifter för t.ex. direktmarknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig i vår epostmarknadsföring eller genom att kontakta oss. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Kontakt och klagomål m.m.

Tveka inte att kontakta oss på info@traveleye.se om du har några frågor eller synpunkter på denna personuppgiftspolicy eller hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.

Om du anser att vi eller något annat företag behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen.

För att begära registerutdrag från Traveleye så kontaktar du oss på info@traveleye.se